Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Brazzale Moravia, a.s., IČ: 63319551, sídlem Tři Dvory 98, 784 01 Litovel

Představenstvo obchodní společnosti Brazzale Moravia, a.s., IČ 63319551, sídlem Tři Dvory 98,   784 01 Litovel svolává na den 26.4.2019 od 9.00 hodin řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti. Řádná valná hromada se koná v sídle společnosti, na adrese Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, Česká republika.

 

Pořad jednání řádné valné hromady:

  • zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
  • zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku, projednání roční účetní závěrky za rok 2018, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • zpráva dozorčí rady, včetně stanoviska auditora.
  • schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018.
  • schválení úvěrů společnosti

K bodu 2 a 4 pořadu jednání zasílá představenstvo spolu s touto pozvánkou každému akcionáři řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a zprávu o propojených osobách.

K bodu 5 pořadu jednání zasílá představenstvo přehled o všech úvěrech a půjčkách společnosti a jejich aktuálním stavu.

V rámci pořadu jednání řádné valné hromady se navrhuje přijmout tato usnesení

ad1. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, který bude zároveň pověřen sčítáním hlasů, dále zapisovatele a dále jednoho ověřovatele s tím, že konkrétní osoby do orgánů budou zvoleny dle § 422 ZOK na místě samém při konání valné hromady.

ad2. K tomuto bodu se nepřijímá dle zákona žádné usnesení, nehlasuje se o něm. Předložení zpráv vyplývá ze zákona a představenstvo odkazuje na obsah těchto zpráv.

ad3.  K tomuto bodu se nepřijímá dle zákona žádné usnesení, nehlasuje se o něm. Předložení zpráv vyplývá ze zákona a představenstvo odkazuje na obsah této zpráv.

ad4.  Představenstvo navrhuje přijmout usnesení o schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření, jak je akcionářům předložen.

ad5. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení o schválení úvěrů společnosti, jak je jejich přehled akcionářům předložen.

 

Tato pozvánka je v souladu se zákonem a stanovami společnosti odeslána doporučenou poštou na adresu každého z akcionářů společnosti uvedenou v seznamu akcionářů nebo předána akcionáři osobně proti potvrzení o převzetí. Tato pozvánka je dle § 406 ZOK uveřejněna též na internetových stránkách společnosti na adrese www.brazzalemoravia.com

 

V Litovli, dne  3.4.2019

 

Brazzale Moravia, a.s.

Ing. Augustin Gec, předseda představenstva